Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Dokumenty biblioteki

Czcionka:

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 11 /2014 
Dyrektora Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Chociwlu
 

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW I USŁUG
MIEJSKO – GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W CHOCIWLU

 

§ 1.Przepisy Ogólne

1. Miejsko – Gminna  Biblioteka  Publiczna w Chociwlu, służy zaspokajaniu potrzeb czytelniczych, informacyjnych i kulturalnych ogółu społeczeństwa oraz uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury.
2. Do korzystania ze zbiorów Biblioteki  uprawnieni są wszyscy, którzy dokonali uprzedniego zapisu w Bibliotece.
3. Dane osobowe gromadzone i przechowywane przez Bibliotekę wykorzystywane są wyłącznie do celów statystycznych  oraz w sprawach związanych  z egzekwowaniem zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych. Cel i sposób gromadzenia danych jest zgodny z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

§ 2 Zasady rejestracji użytkowników Biblioteki

1. Podstawą  zapisania Czytelnika do Biblioteki jest udostępnienie danych osobowych.
   Należy okazać aktualny dokument tożsamości ze zdjęciem,  numerem PESEL i miejscem  zamieszkania oraz wypełnić kartę zapisu i zobowiązań.  Za  niepełnoletniego czytelnika  ( do lat 13)  odpowiadają i podpisują kartę zapisu  i zobowiązań  rodzice lub  opiekunowie prawni. Podstawą zapisu niepełnoletniego
 czytelnika jest dokument tożsamości  jednego z rodzica lub opiekuna prawnego. Czytelnik w chwili zapisywania się do Biblioteki podpisuje zobowiązanie do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz wyraża zgodę  na  przetwarzanie  swoich danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do  zarejestrowania i obsługi czytelnika.
2. Użytkownik Biblioteki zobowiązany jest  informować o każdorazowej zmianie adresu  zamieszkania oraz innych danych zawartych w karcie zapisu. 

§ 3 Wypożyczanie

1. Przy wypożyczeniu materiałów bibliotecznych przez użytkowników Biblioteki, obowiązuje wolny dostęp do półek.
2. Wypożyczać można jednorazowo 5 woluminów na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc. 
W szczególnych sytuacjach liczba wypożyczonych książek może być większa.
3. Bibliotekarz może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych użytkowników.
4. Bibliotekarz może skrócić ustalony w pkt. 2 termin zwrotu książek, jeżeli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje (np. książki objęte wykazem lektur szkolnych). 
5. Na prośbę czytelnika bibliotekarz może rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych czytelników.
6. Za nieterminowy zwrot wypożyczonych materiałów bibliotecznych pobierana jest opłata  według obowiązującego Cennika za każdy dzień  po terminie zwrotu. Opłata naliczana jest do każdej wypożyczonej książki. Na wniosek czytelnika,  w uzasadnionych przypadkach  może on być  zwolniony z opłaty. O zwolnieniu z opłaty każdorazowo decyzję wydaje dyrektor Biblioteki.
7. Czytelnikom przekraczającym termin zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych Biblioteka może wysłać upomnienia. Użytkownik, do którego Biblioteka wysłała upomnienia pocztą pokrywa ich koszty wg obowiązujących cen. Jeżeli użytkownik zwraca książkę natychmiast po otrzymaniu pierwszego upomnienia, nie pobiera się od niego opłat za przetrzymywanie książek. Użytkownik pokrywa jedynie koszty wysyłki upomnienia pobierane według aktualnego cennika.  Upomnienie ostateczne zobowiązuje Czytelnika do uiszczenia opłaty  za przetrzymywanie książki.
8. Jeżeli użytkownik Biblioteki  mimo upomnień,  odmawia zwrotu lub uiszczenia należnych opłat, Biblioteka jest uprawniona  dochodzić  swych roszczeń na drodze określonej  przepisami prawa.

§ 4  Udostępnianie materiałów bibliotecznych w czytelni.

1. Materiały biblioteczne udostępnia się na miejscu w czytelni za pośrednictwem bibliotekarza.
2. Czytelnik jest zobowiązany wpisać się do zeszytu odwiedzin czytelni.
3. Zgłaszający się do czytelni pozostawia dokument  tożsamości z fotografią ważny  na dany okres.
4. Przed opuszczeniem czytelni użytkownik zwraca książki i czasopisma.
5. Istnieje możliwość wypożyczenia książek na okres 3 dni ( z wyjątkiem  słowników, encyklopedii i leksykonów) na warunkach ustalonych  z bibliotekarzem.
6. Bibliotekarz udziela informacji dotyczących zbiorów, doboru literatury na interesujący użytkownika temat, sposobu korzystania z katalogów, wydawnictw informacyjnych  i innych materiałów znajdujących się  w bibliotece.

§ 5  Wypożyczenia  międzybiblioteczne

1. Użytkownik Biblioteki może za pośrednictwem Biblioteki wypożyczyć potrzebne książki ze zbiorów innych bibliotek w Polsce.
2. Sprowadzone książki udostępnia się wyłącznie  na miejscu. Koszty przysyłki  i wysyłki ponosi czytelnik. Opłaty pobierane są zgodnie z obowiązującym Cennikiem.

§ 6  Poszanowanie zbiorów bibliotecznych

 1.   Użytkownicy Biblioteki   zobowiązani są  do poszanowania wypożyczonych  i udostępnionych  im materiałów bibliotecznych książek.
 2.  Użytkownicy w chwili wypożyczania lub udostępnienia im materiałów bibliotecznych,  winni  zwrócić uwagę na ich stan. Wszelkie zauważone uszkodzenia należy niezwłocznie  zgłosić   bibliotekarzowi.
3. W przypadku niezwrócenia, zniszczenia lub uszkodzenia książki użytkownik zobowiązany jest  ją odkupić lub uiścić opłatę w wysokości jej aktualnej wartości rynkowej. Możliwe jest  również odkupienie innej pozycji, wskazanej przez Dyrektora Biblioteki. Jeśli zgubieniu lub  zniszczeniu jeden z tomów książki wielotomowej – czytelnik odkupuje całość dzieła.


                                                                                   § 7 Korzystanie z komputerów i internetu
 
1. Korzystanie z komputerów i  internetu dozwolone jest wyłącznie  w celach informacyjnych oraz  edukacyjnych.
2. Udostępnianie komputera poprzedzone jest dokonaniem wpisu użytkownikado rejestru odwiedzin.
3. Przy stanowisku komputerowym może znajdować się  1 osoba  ( za zgodą bibliotekarza 2 osoby).
4. Stanowisko komputerowe z dostępem do internetu udostępnia się użytkownikowi na czas  nieprzekraczający 0,5  godziny.  Czas ten może być wydłużony  w przypadku braku użytkowników zainteresowanych korzystaniem z komputerów.
5. Wynik swojej pracy użytkownicy  mogą   zapisać na własnym nośniku danych (z wyjątkiem płyt CD / DVD)  lub wydrukować (cennik umieszczony jest  w załączniku  do Regulaminu )
6. Użytkownicy  ponoszą  pełną odpowiedzialność za  szkody wynikające  z niewłaściwego posługiwania się sprzętem komputerowym i za nadużycia  popełnione za pośrednictwem internetu. 
7. Bibliotekarz nie ma obowiązku udzielania stałej pomocy przy obsłudze komputera. Udziela jej jeśli dysponuje stosowną wiedzą i czasem.
8. Bibliotekarze  mają prawo kontrolować czynności wykonywane przez użytkowników w trakcie ich pracy  przy komputerze. Bibliotekarz może odmówić użytkownikowi dostępu        do komputera jeśli uzna, że  wykonuje on czynności niepożądane, nawet jeśli nie są one określone w Regulaminie.
9. Niedozwolone jest dokonywanie jakichkolwiek zmian w konfiguracji komputera oraz jego oprogramowaniu. Po zakończeniu pracy z komputerem użytkownik zobowiązany jest usunąć zapisane przez siebie dane.

§ 8 Usługi reprograficzne

1. Biblioteka świadczy odpłatnie  usługi reprodukowania materiałów bibliotecznych oraz materiałów własnych czytelnika poprzez ich kserowanie, skanowanie i wykonywanie wydruków czarno – białych i kolorowych.
2. Bibliotekarz może odmówić wykonania kserokopii, jeżeli zachodzi obawa o zniszczenia pozycji lub uszkodzenie kserokopiarki.
3. W przypadku kserowania materiałów własnych czytelnika,  Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za ich treść i wykorzystywanie kopii.
4. Przy wykonywaniu kserokopii na terenie biblioteki  mają zastosowanie  przepisy prawa autorskiego. Kopiowane mogą być fragmenty opublikowanych materiałów, wyłącznie        na użytek prywatny.

§ 9 Opłaty

1. Wypożyczanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych  Biblioteki jest bezpłatne
2. Opłaty pobierane są :
1) za usługi:
a) reprograficzne,
b) wypożyczeni międzybibliotecznych,
c) drukowania,
d) skanowanie
2) za niezwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych;
3) za zgubienie lub zniszczenie materiałów bibliotecznych
4) za wysyłanie upomnień drogą pocztową;
3. Szczegółowe zasady  dotyczące odpłatności oraz wysokości opłat określa
4. Na potwierdzenie  wniesionych opłat, użytkownik otrzymuje pokwitowanie.

                 §  10  Przepisy porządkowe

 1.Użytkowników Biblioteki obowiązuje:
           1) pozostawienie wierzchniego okrycia, toreb, teczek, i bagażu podręcznego                        
           w miejscach do tego wyznaczonych albo w innym miejscu wskazanym przez  
            bibliotekarza;
           2) zakaz spożywania posiłków i napojów  w czasie korzystania z materiałów 
              bibliotecznych
           3)  zakaz korzystania z telefonów  komórkowych oraz głośnych rozmów w czytelni
           4)  zakaz palenia tytoniu  na terenie biblioteki.
           5)  zabrania się wprowadzania zwierząt na teren Biblioteki z wyjątkiem psów  
               przewodników.
3. Czytelników w stanie nietrzeźwym, agresywnych oraz naruszających  powszechnie
obowiązujące normy zachowania i kultury osobistej nie obsługuje się.   
       3)  Skargi i wnioski czytelnicy mogą zgłaszać do dyrektora Biblioteki.

                                                  §  11  Postanowienia końcowe

 1.Czytelnicy nie stosujący się do postanowień niniejszego Regulaminu nie                               
           są  obsługiwani.
 2. Czytelnik, nie stosujący się do przepisów  niniejszego Regulaminu, może na podstawie
         decyzji  Dyrektora zostać czasowo pozbawiony prawa do korzystania ze zbiorów                    
         i usług Biblioteki.

 3. Integralną część  Regulaminu stanowi Cennik usług i opłat.
 4. Regulamin  niniejszy  obowiązuje od dnia 17. 12. 2014r. 

 

 

 

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 2/2011 
Dyrektora Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Chociwlu
 z dnia17.12.2014 

CENNIK USŁUG I OPŁAT

Lp. Wyszczególnienie usługi / opłaty Cena brutto
1.  Usługi reprograficzne (ksero) 
a) format A 4   format A 4 czarno – biała) - 0,30 zł.
b) format A 3   (jednostronna  czarno – biała  ) - 0,60 zł.
c) format A 4   ( dwustronna  czarno – biała)-  0,50 zł.
d) format A 3   ( dwustronna  czarno – biała) - 1,00 zł.
e) format A 4    (jednostronna   kolorowa)-  1,50 zł
f) format A 3     (jednostronna   kolorowa) - 2,00 zł.
2.  Wypożyczenia międzybiblioteczne – za sprowadzenie każdego woluminu z kraju - 10,00 zł.
3. Wydruk jednej strony tekstu A 4 ( czarno – biała) -  0,30 zł.
4. Wydruk jednej strony  grafiki  A 4 ( czarno – biała) -  1.00 zł.
5. Wydruk jednej strony tekstu A 4 ( kolorowa) -  1,50 zł.
6. Wydruk jednej strony grafiki  A 4 ( kolorowa) -  2,50 zł.
7. Wysłanie upomnienie  drogą pocztową ( koszt przygotowania i przesyłki upomnienia) -  5,00 zł.
 Wysłanie upomnienie ostatecznego 
drogą pocztową (koszt przygotowania i przesyłki upomnienia)  - 5,00 zł.
8. Niezwrócenie w terminie materiałów bibliotecznych – od jednej wypożyczonej pozycji  za każdy dzień spóźnienia- 0,10 zł. 

9. Zniszczenie, niezwrócenie wypożyczonej pozycji Wysokość jej aktualnej wartości rynkowej

 

 

 

 

Kontakt

MIEJSKO - GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W CHOCIWLU

ul. Zwycięzców 1

73- 120 Chociwel

Tel. 91 56 22 162

E- mail: biblioteka.chociwel@o2.pl

 

Godziny otwarcia:

Poniedziałek-Piątek 1000-1800

 

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Wrzesień 2022
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Imieniny